Lichamelijke en psychische schade. Klassieke opdracht aan de gerechtsdeskundige

Een opdracht aan de deskundige in besluiten is opgebouwd volgend een vast stramien.
De volgende leidraad kan worden gevolgd aan te passen aan de specifieke omstandigheden van elke zaak.

“Opdracht te geven aan de deskundige om:

Mevr. Dhr… te onderzoeken.

Kennis te nemen van het dossier en de medische stukken hem door partijen te bezorgen of welke andere dossiers hijzelf nuttig zal achten om er ambtshalve kennis van te nemen.

Partijen per aangetekend schrijven en hun eventuele raadslieden per gewone post te verwittigen van de plaats, de dag en het uur van het TEGENSPREKELIJK deskundigenonderzoek;

Zo dit nuttig mocht blijken in de loop van het onderzoek, de gepaste specialisten te consulteren en hun advies en zijn oordeel desbetreffende bij het verslag te voegen.

De aard van de letsels en de eventuele ondergane behandeling te beschrijven en na te gaan of deze letsels in oorzakelijk verband staan met de feiten van deze zaak, nl.
Na te gaan welke de gevolgen zijn van deze feiten op zijn persoon.

Zijn oordeel te geven nopens de aard, de duur en de evolutie van het genezingsproces en, in voorkomend geval, de duur van de hospitalisatie alsmede de ernst van de geleden pijnen;

Zijn advies te geven over de duur en de graden van de tijdelijk en volledige en gedeeltelijke invaliditeit en/of arbeidsongeschiktheid en de graden van blijvende arbeidsongeschiktheid en de weerslag ervan op de beroepsactiviteit en/of op de andere levenssferen van het slachtoffer;

Te bepalen of hulp van derden in deze periode nodig was/is in de huishouding of daarbuiten, rekening houdend met de bestaande en beschikbare hulpmiddelen;;

Zijn advies te geven over het tijdstip waarop het slachtoffer redelijkerwijs, weze het gedeeltelijk, zijn professionele en andere activiteiten kon hernemen en aan te geven of deze herneming van de activiteiten al dan niet met het leven van meerinspanningen gepaard ging;

De datum van de consolidatie vast te stellen;

De graad van blijvende invaliditeit te bepalen, de gevolgen daarvan op de beroepsactiviteit en/of op de andere levenssferen van het slachtoffer, hierbij rekening houdend met zowel de eventuele vooraf bestaande toestand als met het beroep van het slachtoffer;

Te bepalen of hulp van derden nodig is in de huishouding en/of daarbuiten, rekening houdend met de bestaand en beschikbare hulpmiddelen;

Vast te stellen of de opgelopen letsels na de consolidatie nog medicatie en/of medische of paramedische behandelingen noodzaken of louter op comfort gericht zijn; desgevallend de aard en de termijn ervan te bepalen en de omvang van de eraan verbonden kosten te ramen;

Bij prothesen de noodzakelijke vernieuwingen te bepalen;

De gebeurlijke esthetische schade te beschrijven en zo mogelijk te bepalen volgens de gebruikelijke zevendelige schaal, bij voorkeur geïllustreerd door fotomateriaal;

De eventuele weerslag van de esthetische schade op de uitoefening van de beroepsactiviteit te beschrijven;

Advies te verstrekken of de eventuele blijvende littekens door middel van plastische chirurgie voor verbetering vatbaar zijn en welke de kostprijs, de pijn en risico’s van een dergelijke operatie zijn, alsook de duur van de invaliditeit die uit deze ingreep zou voortvloeien;

Te antwoorden op alle nuttige en ter zake dienden vragen die hem door de betrokken partijen worden gesteld;

Bij de uitvoering van de expertise dient een door het slachtoffer niet gewilde confrontatie te worden vermeden met de veroorzaker.

Zegt de de deskundige de bij wet vereiste eed zal afleggen, hetzij mondeling, hetzij door aanbrenging van het formulier op zijn verslag, hetzij bij een gedagtekend en ondertekend geschrift.

Te zeggen voor recht dat:

* een installatievergadering in raadkamer niet nodig is;
* de deskundige bij de aanvang van zijn opdracht een raming zal geven van de algemene kostprijs van zijn opdracht aan de partijen en aan de rechtbank of minstens van de manier waarop zijn kosten en erelonen en de bijstand van technische raadslieden zullen worden berekend;
* de meest gerede partij gehouden is tot het consigneren van voorschotten, in casu… en dit binnen de dertig dagen vanaf de uitspraak op rekening van de griffie van de rechtbank onder vermelding van het Rol- of Notitie- nummer en de namen van de partijen;
* dat het voorschot integraal kan worden vrijgegeven aan de deskundige;
* dat de griffier overeenkomstig artikel 972 en 973 gerechtelijk wetboek kennis zal geven van de beslissing aan de partijen, hun raadslieden en de deskundige;

De deskundige uit te nodigen om, indien hij de opdracht dient te weigeren, dit te doen overeenkomstig artikel 972 gerechtelijk wetboek binnen de acht dagen na de kennisgeving door de griffier met behoorlijk omklede redenen conform de wet aan de partijen, de rechtbank en de raadslieden.

De deskundige te vragen zijn opdracht uit te voeren binnen een termijn van 3 maanden en neer te leggen overeenkomst artikel 962 gerechtelijk wetboek en volgende.”

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s